Tidningen ”Atomen” anmäls till Konsumentverket

 

Exempel på innehåll som anmäls

Exempel på innehåll som anmäls

Nedanstående anmälan till Konsumentverket är författad av Paul Rimmerfors och Birgitta Ohlsson.

För detaljerad information om anmälan läs här:
http://www.vansterpartiet.se/allt-om-atomen-anmald-till-konsumentverket/

Till Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad

Härmed vill vi till Konsumentombudsmannen anmäla tidningen Atomen – i mars 2013 spridd som bilaga till Dagens Nyheter – producerad av Inpress och utgörande annons för energibolaget Vattenfall.

Bakgrundsteckning
Annonsen som vänder sig till skolor, gymnasieelever och lärare (och visar det sig även används i ett stort antal skolor) är identisk med en text som redan fällts av Konsumentverket . Vi hänvisar till följande annons.

Den 29 november och den 1 december 2009 innehöll Dagens Nyheter två stora annonser från el-företaget E.ON där om kärnkraften påstod att ”Dess stora fördel är att det är en helt koldioxidfri energikälla.”

Konsumentverket fällde påståendet som felaktigt på följande grunder
Annonserna anmäldes av Birgitta Ohlsson och Paul Rimmerfors till Konsumentverket för vilseledande reklam och marknadsföring. I sin anmälan till konsumentverket pekade Ohlsson och Rimmerfors på att E.ON givetvis visste att kärnkraften inte alls var koldioxidfri, men att företaget förlitar sig på att de allra flesta människor inte känner till särskilt mycket om kärnbränslekedjan. Anmälarna ansåg att om man genomför en livscykelanalys (LCA), vilket är det enda rimliga och rättvisande, utifrån alla moment i kärnbränslekedjan (uranbrytning, konvertering, den enormt energikrävande anrikningen, transporter, bränsletillverkning, byggande under många år, den tidskrävande rivningen av reaktorer och därtill avfallshantering under minst 100 000 år, i evighet) inser man att snart ofantliga mängder fossil energi måste användas i framställningen av kärnkraft.

Anmälan som gjordes till Konsumentverket och var understödd med flera rapporter, alla baserade på LCA. Man hänvisade i anmälan till professor Mark Z. Jacobson vid det välrenommerade Stanforduniversitetet i USA som gjort en analys som bygger på 117 vetenskapligt genomförda LCA-analyser (Review of Solutions to global warming, air polution, and en energy security, 31 Oct 2008) där man kommit fram till följande medelvärden av koloxidutsläpp (g/kWh) via elproduktion: vind 5, småskalig vatten 20, sol 39, våg 52, vatten normal 60, kärnkraft 124, kol 439. Följaktligen kan man inte påstå att kärnkraften är koldioxidneutral eller koldioxidfri och samtidigt hävda att man håller sig till sanningen.

I anmälan anfördes vidare om Stanforduniversitetets analyser att man där anser att man bör ta hänsyn till den ersättningskraft som behövs de tio ytterligare åren det tar att starta upp ett kärnkraftverk jämfört med vindkraftverk och solkraftverk. FN organet Intergovernmental Panel on Climat Change (IPCC) anser ju att det är bråttom att få ner koldioxidutsläppen, och då kan man bygga vindkraftverk och solceller på cirka ett år. Stanford University drar då slutsatsen att kärnkraftverk borde belastas med minst 100 g CO2/kWh och i så fall motsvarar de svenska kärnkraftverken 10-15% av de svenska utsläppen av koldioxid, hävdar Tekn. Dr. Göran Bryntse, ordf. i Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation (SERO).

Konsumentverket bad efter anmälningen E.ON om en förklaring. E.ON anlitade Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB som presenterade en omfattande promemoria (58 sidor) av vilken det framgick att E.ON enbart räknat med driften i reaktorer men inte gjort några LCA.

Konsumentverket lät därefter meddela att reglerna för klimatargument i reklamen måste skärpas. Begrepp som koldioxidfri och koldioxidneutral skulle förbjudas så att konsumenterna blev vilseledda. E.ON  försökte sig på att ersätta de uttryck som underkänts av Konsumentverket med andra formuleringar som skulle kunna göra att likafullt kringgick Konsumentverkets förbud, men även dessa underkändes av Konsumentverket.

Slutsatsen av denna bakgrundsteckning kan inte bli någon annan än att det sedan 2009 inte är tillåtet att använda sig begrepp som kolkraftsneutral eller kolkraftsfri när det gäller kärnkraften .Den som ändå gör det bryter mot Marknadsföringslagen

Ett nytt brott mot Marknadsföringslagen
Trots att Konsumentverket mycket tydligt och eftertryckligt fastslagit att det är ett brott att i sin marknadsföring av kärnkraft använda uttryck som kolkraftfri och kolkraftneutral fortsätter kraftbolag att bryta mot lagen.

Tidningen Atomen 1/2013 inlagd och distribuerad som bilaga i Dagens Nyheter använder på flera ställen uttrycket ”kolkraftfri”, ”koldioxidfri” eller ”koldoioxidsnål” när man talar om kärnkraften. Man skriver:

” Kärnkraften är den enda globala energigorm som är koldioxidneutral…” s. 4

”Visste du att kärnkraft är det mest koldioxidsnåla energislaget. Kärnkraften släpper ut 3 gram CO2/kWh…” s. 4

”Men kan kanske den koldioxidneutrala energin från kärnkraftverken…” s.4

”Den koldioxidfria energikälla de kan skaffa sig är kärnkraft.” s.11

”Kärnkraften är en av de få storskaliga energiformer som är koldioxidneutral” s. 13

”Kärnkraft för att minska CO2-utsläpp” s.10 (Rubrik)

”Kärnkraft är det mest koldioxidsnåla energislaget..” s.23

Samtliga dessa påståenden är falska. De negligerar Konsumentverkets ställningstagande när det gäller E.ON. De utgör ett brott mot Marknadsföringslagen.

I brev till E.ON den 12 februari 2010 sammanfattar Konsumentverket rättsläget enligt Marknadsföringen på följande sätt:

Enligt 10§ 1st. MFL får näringsidkare vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande ifråga om näringsidkarens egen eller någon annans verksamhet.

Av 8§ MFL framgår att marknadsföring som är vilseledande enligt 10§ samma lag är att anse som tillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Enligt 23§ MFL får näringsidkare, vars marknadsföring, vars marknadsföring är otillbörlig, förbjudas att fortsätta med denna eller någon annan liknande åtgärd.

Slutsatsen kan, som vi ser det, inte bli någon annan än att tidningen Atomen trots att Marknadsföringslagens tydlighet och Konsumentverkets ståndpunkt fortsatt att publicera och sprida felaktiga påståenden och vilseledande uppgifter om kärnkraften och påstått att den kolkraftsfri, kolkraftsneutral eller kolkraftssnål.

I enlighet med ovanstående menar vi att Konsumentombudsmannen har all anledning att granska tidningen Atomen och undersöka dess innehåll hur den stämmer överens med Marknadsföringslagens. Detta i synnerhet som den distribuerats till skolorna som ett läromedel att användas i undervisningen samhälls- och naturvetenskapliga ämnen. Tidningen förhåller sig dock totalt okritisk till kärnkraften och lider av ytterst allvarligt brister i allsidighet, vilket gör den synnerligen olämplig som undervisningsmaterial.

Dagens Nyheters roll i distributionen måste granskas. Lönsamt för tidningen men allt annat än hedersamt. Var finns ansvaret för den allsidiga informationen till skolorna? Är inte Dagens Nyheters ansvarige utgivare och nyblivne chefredaktör Peter Wolodarski ansvarig för vad tidningen distribuerar? Kände DN till Marknadsföringslagen (MFL) och Konsumentverkets tydliga fällning av E.ON när beslutet om distributionen togs? Läste någon på DN bilagans innehåll?